MENU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTA

POBIERZ W PDF 

 

Obowiązujące przy umowach sprzedaży i umowach ramowych dotyczących sprzedaży zawieranych przez Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z konsumentami, obowiązujące od dnia 01.01.2016

§1 Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej: „OWSK”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.) (zwany dalej: „KC”) i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży oraz umów o współpracy w zakresie sprzedaży (w tym min. umów ramowych dotyczących sprzedaży) zawieranych przez spółkę Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 124376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód – w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, posiadającą NIP 5262297860 z kapitałem zakładowym w wysokości 210.549.000 (zwany dalej: „SGP” lub zamiennie „Sprzedawca”) jako Sprzedawcę towarów, których sprzedaż stanowi przedmiot działalności SGP, a w szczególności materiałów budowlanych, remontowych oraz innych towarów związanych z budownictwem i wyposażeniem budynków, domów i lokali mieszkalnych, (zwanych dalej: „Towarami”).
 2. W niniejszych OWSK konsumentem (zwanym dalej: „Kupującym”) jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową która wyraziła wolę zakupu jakiegokolwiek produktu firmy SGP.
 3. W niniejszych OWSK Sprzedawca i Kupujący będący stronami danej umowy sprzedaży będą zwani dalej łącznie „Stronami”.
 4. OWSK stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z SGP. Odstępstwo od warunków wynikających z OWSK mogą wynikać wyłącznie z indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami, zawartych na piśmie pod rygorem nieważności. W takim przypadku OWSK obowiązują Strony w zakresie, w jakim umowa pisemne zawiera ich zmiany.

§2 Zawarcie umowy

 1. SGP w ramach prowadzonej działalności zawiera umowy sprzedaży na różne sposoby, wobec tego postanowienia OWSK dotyczące sposobu zawierania umów sprzedaży są wiążące jedynie wówczas, gdy Strony nie ustaliły inaczej.
 2. Oferty, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia dotyczące towarów oferowanych przez SGP mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, chyba że Sprzedawca zastrzegł odmiennie.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, po ustaleniu przez Strony wszystkich elementów i cen zamawianych Towarów.
 4. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na udostępniony w tym celu odpowiednio adres pocztowy lub adres e-mail jednostki organizacyjnej Sprzedawcy, do której składane jest zamówienie.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, nastąpi poprzez wysłanie Kupującemu na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. SGP nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego i do jego wykonania.
 7. Przedstawienie firmie SGP zamówienia przez Kupującego jest wiążące dla Kupującego jeśli dokonując zamówienia znał lub mógł z łatwością poznać ceny zamawianych Produktów. W przypadku, gdy Kupujący takich cen nie znał, lub nie mógł ich z łatwością poznać, albo gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, Kupujący będzie związany zamówieniem jeśli nie anuluje go niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) po otrzymaniu od firmy SGP informacji na temat tych cen.
 8. Zamówienie dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. W przypadku złożenia zamówienia w postaci elektronicznej (e-mail) zamówienie to musi być złożone przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną bez konieczności opatrywania oświadczenia woli bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 9. Przyjęcie zamówienia nie wiąże SGP w sytuacji, gdy z przyczyn pozostających poza jego uzasadniona kontrolą, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym poddostawców firmy SGP) dostarczenie i sprzedaż Produktów jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla Sprzedającego ze stratami.
 10. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dokładne określenie Kupującego (imię i nazwisko), adres Kupującego, szczegółową specyfikację zamawianych Towarów (asortymentu), ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia między Stronami.
 11. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia, jeśli nie otrzyma on odpowiedzi od Sprzedającego, Kupujący związany jest zamówieniem przez okres 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie uważa się za nieprzyjęte.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca wraz z Kupującym określą termin dostarczenia pozostałej partii zamówionych Towarów.
 13. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.

§3 Rodzaje i warunki dostaw

Rodzaje dostaw:

 1. Dostawy z magazynu Sprzedawcy:
  • 1.1.1. sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupione Towary na środki transportowe zapewnione przez Kupującego, na terenie magazynów z których korzysta jednostka organizacyjna Sprzedawcy wykonująca umowę.
  • 1.1.2. wszystkie pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Kupujący,
  • 1.1.3. jeżeli strony pisemnie nie uzgodniły inaczej dostawy będą realizowane w sposób określony w § 3 pkt. 1.1.
  • 1.1.4. jeżeli strony nie uzgodniły inaczej Dostawca ma prawo wprowadzić opłatę transportową w kwocie 18 zł netto dla zamówień poniżej 500 zł netto z opcją dostarczenia towaru do Kupującego.
  1.2 Dostawy franco – koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:
  • 1.2.1 dostawa następuje zgodnie z określonym umową terminem dostawy do określonego umową miejsca przeznaczenia,
  • 1.2.2 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Kupującemu przez przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia określonego umową,
  • 1.2.3 pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku, oraz ewentualnie koszty przestojów środków transportowych związane z odbiorem oraz/lub rozładunkiem Towarów pokrywa Kupujący,
  • 1.2.4 wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem doręczenia objętych umową Towarów Klientów. Dostawa zgodnie z warunkami franco jest realizowana, gdy strony pisemnie uzgodniły taki sposób dostawy.
 2. Termin dostawy zostaje zachowany przez Sprzedającego w szczególności, gdy w terminie tym SGP pozostawił Towary do dyspozycji Kupującego w ustalonym miejscu dostawy, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu w siedzibie SGP.
 3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron poweźmie informację, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu wykonania dostawy/odbioru Towarów, Strona ta jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę podając równocześnie przewidywany możliwy termin zrealizowania zobowiązań, których dotyczy opóźnienie. Dotyczy to także wchodzących w skład dostawy dostaw częściowych.
 4. Kupujący zobowiązany jest powiadomić SGP o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce.
 5. Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn za które firma SGP nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru Towarów, zapłaty ceny i innych świadczeń. Jeżeli opóźnienie Kupującego w odbiorze zapłaconego towaru przekroczy 14 dni Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek wezwań. Po upływie tego terminu SGP może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Towary w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego obowiązków umownych. Sprzedawca może żądać zwrotu kosztów magazynowania.
 6. SGP nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uchybienie terminowi.
 7. Przy odbiorze Towarów Kupujący zobowiązany jest w obecności pracownika firmy SGP lub przewoźnika sprawdzić zawartość dostawy oraz ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, które winny być odnotowane w dokumentach przewozowych. O zaistnieniu powyższej okoliczności, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę najpóźniej w terminie 7 dni od momentu dostawy Towarów.
 8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Kupujący może domagać się albo dostarczenia zamówionej partii Towarów w brakującej ilości albo korekty faktury o wartość brakujących Towarów. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji.
 9. Do dopuszczalnych tolerancji w zakresie wymiarów, długości i innych parametrów, podobnie jak do prawa SGP do zmiany parametrów w stosunku do określonych w zamówieniu, odnoszą się normy ogólnie stosowane w branży dla poszczególnych rodzajów Towarów, o ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie.
 10. Towary odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
 11. Wszystkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzą na Kupującego z chwilą wydania ich przez SGP.
 12. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportowa powierzył, Sprzedawca doliczy do faktury obejmującej płatność za Towary należność za usługę transportową wg stawek za transport obowiązujących w realizującej umowę jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport Towarów na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze:
  • 12.1. O ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień, każdorazowo koszty rozładunku oraz/lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem Towarów pokrywa Kupujący. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej.
  • 12.2. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu dwóch godzin od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany wg stawek za transport obowiązujących w realizującej umowę jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
  • 12.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty powstałe z jego winy, a związane z opóźnionym rozładunkiem oraz/lub odbiorem Towarów, przestojami oraz/lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień.
 13. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia, ażeby w terminie ustalonym na dzień obioru w określonym umową miejscu znajdował się Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towarów. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej Sprzedawca ma prawo wydać Towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i ryzyka związane z wydaniem Towarów, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Towarów obciążają Kupującego.
 14. Kupujący ponosi odpowiedzialność po wydaniu przez Sprzedawcę Towaru, każdorazowo na zasadzie ryzyka, za jego rozładunek oraz składowanie materiałów, nawet gdyby przy rozładunku lub składowaniu materiałów pomagałby mu Sprzedawca, osoby przez niego upoważnione lub inne podmioty za pomocą których Sprzedawca wykonuje umowę.
 15. W cenę sprzedaży wliczony jest koszt opakowania jednorazowego użytku i nie będzie Kupującemu zwracany w przypadku oddania opakowań Sprzedawcy.
 16. W braku odmiennych uzgodnień ustala się, że w odniesieniu do zamówień obejmujących zakup towarów sprzedawanych w opakowaniach wielorazowego użytku, w szczególności na paletach euro (opakowania zwrotne), za wartość opakowania zwrotnego pobiera się kaucję określoną w umowie dostawy. Kaucja, podlega zwrotowi gdy Kupujący zwróci Sprzedawcy opakowanie zwrotne w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia wydania opakowań. Opakowania zwrotne winny być zwrócone na koszt i ryzyko Kupującego do magazynu realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
 17. W przypadku braku odmiennych uzgodnień ustala się, że w odniesieniu do zamówień obejmujących zakup towarów sprzedawanych w opakowaniach wielorazowego użytku, w szczególności na paletach euro (opakowania zwrotne), wartość opakowania zwrotnego podlega zwrotowi gdy Kupujący zwróci Sprzedawcy opakowanie zwrotne w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia wydania opakowań. Opakowania zwrotne winny być zwrócone na koszt i ryzyko Kupującego do magazynu jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy, realizującej zamówienie. W tym wypadku zwrot kwot następować będzie poprzez skorygowanie faktury pierwotnej.
 18. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą ciężary i ryzyka związane z Towarami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów.

§4 Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwrot towarów

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa SGP może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Kupujący w celu odstąpienia od umowy, składa przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący celem odstąpienia od umowy, może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartego w Załączniku nr 2 do ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz.827). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może złożyć za listownie na wskazany przez SGP adres jednostki organizacyjnej w której zakupiono Towary.
 2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa SGP, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. SGP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towarów, które były przedmiotem umowy lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
 3. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru Towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (zarówno jakości jak i ilości), niezwłocznie w dniu otrzymaniu Towarów.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie oraz na piśmie do SGP.
 5. W piśmie reklamacyjnym należy podać numer faktury VAT bądź przedstawić paragon oraz podać datę zakupu reklamowanego Towaru.
 6. W przypadku reklamacji ilościowych (brak lub zniszczenie Towaru nie opakowanych lub znajdujących się w opakowaniach zbiorczych, bądź niedobory opakowań zbiorczych), zgłoszenie może nastąpić najpóźniej w dniu załadunku lub rozładunku Towarów, jeśli dostawa była realizowana transportem organizowanym przez SGP. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół rozbieżności według wzoru SGP. Protokół musi zostać podpisany przez kierowcę oraz osobę upoważnioną ze strony Kupującego.
 7. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych lub uszkodzeń Towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnej pod rygorem utraty praw z reklamacji, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
 8. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wydania Towaru lub w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady ukrytej Towaru, jednak nie później niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu Towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji jej zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dotyczące np. koloru w stosunku do towaru oferowanego przez SGP nie traktuje się jako wady.
 9. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia Towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy Towarów przez osobę upoważnioną przez Kupującego oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem, a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
 10. Reklamacja winna być rozpatrywana w terminie miesiąca od zgłoszenia, chyba że zgłoszone wady wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub laboratoryjnych.
 11. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór Towarów środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz uszkodzenia Towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Kupującego.
 12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną SGP może w porozumieniu z Kupującym, albo wymienić towar na nowy – wolny od wad – albo stosownie zwrócić zapłaconą cenę zakupu. Rozpatrzenie reklamacji w ww. sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 13. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kupującego.
 14. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.
 15. W przypadku gdy Towary objęte są gwarancją, odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawca nie uczestniczy i nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń wynikających z gwarancji. Sprzedawca wyda dokument gwarancji Kupującemu.
 16. Zwrot Towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego dotyczącymi rodzaju lub ilości zamawianych Towarów może nastąpić jedynie w przypadku niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji oraz po wyrażeniu przez Sprzedawcę zgody.
 17. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w terminie 30 dni od zakupu w cenie sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości 20% wartości netto zwracanego towaru bez konieczności wykazania szkody. Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku zwrotu towarów nietypowych wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego ewentualne warunki zwrotu, a w szczególności wysokość potrąceń, określi indywidualnie Sprzedawca. Przy czym potrącenie to nie może być mniejsze niż 50%.
 18. SGP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub przechowywaniem Towarów przez Kupującego oraz błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje, gdy:
  • a) Kupujący lub osoba trzecia użyli Towarów niezgodnie z przeznaczeniem;
  • b) Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian z wyrobach;
  • c) stan wiedzy naukowej i technicznej w czasie rozpowszechniania Towarów nie pozwalał na wykrycie w nich wad.
 19. SGP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci mu koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. SGP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 20. Kupujący ma prawo do skorzystania z rękojmi zgodnie z przepisami art. 556-5764 KC

§5 Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany Towar powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru Towaru bezpośrednio w siedzibie SGP lub na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze VAT.
 2. W przypadku dokonania przez Kupującego wpłaty przed realizacją Zamówienia, całość wymaganej od Kupującego należności zostanie pomniejszona o tą wpłatę.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data przelewu należności na konto SGP potwierdzona przez bank SGP, tj. data uznania rachunku SGP lub zapłaty należności gotówką w siedzibie Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zastrzega, że nie prowadzi sprzedaży z odroczonym terminem płatności dla Kupujących.
 5. Jeśli Kupujący nie spełni świadczenia pieniężnego w określonym terminie, wówczas SGP ma prawo odmówić wydania towaru do czasu okazania potwierdzenia zapłaty. Dotyczy to również kolejnych zamówień w przypadku indywidualnie określonych terminów płatności.
 6. Dodatkowo brak spełnienia świadczenia pieniężnego przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego.
 7. Nie wyłączając innych uprawnień Sprzedawcy określonych w niniejszym OWSK, opóźnienie Kupującego w stosunku do sprzedawcy ze spełnieniem świadczenia pieniężnego o okres przekraczający 14 dni od wymagalnego terminu płatności upoważnia Sprzedawcę do wyznaczenia dodatkowego terminu do dokonania zapłaty, a po bezskutecznym jego upływie do odstąpienia od umowy.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego części, chyba ze strony uzgodnią inaczej.
 9. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data przelewu należności na konto SGP potwierdzona przez bank SGP, tj. data uznania rachunku SGP lub zapłaty należności gotówką w siedzibie Sprzedającego.
 10. W przypadku nieterminowej zapłaty SGP jest uprawniony do naliczania odsetek bez dodatkowych wezwań w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu płatności faktury VAT. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następnego po dniu w którym upłynął termin płatności.
 11. Dodatkowo opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
 12. Kupujący nie ma prawa dokonywać zapłaty poprzez potrącenie przysługujących mu wierzytelności wobec SGP, bez względu na tytuł przysługującej mu wierzytelności.

§6 Siła wyższa

 1. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i zewnętrznym, któremu Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec oraz na które nie miały wpływu, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające transport, jakiekolwiek rządowe zarządzenia lub zmiany prawa stojące na przeszkodzie w realizacji całości lub części umowy, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej.
 2. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania wykonania umów sprzedaży oraz dostaw lub przesunięcia terminu ich wykonania, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania umów sprzedaży i dostaw z wyżej podanych powodów.
 3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretacje przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów Towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca.
 2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz/lub wykonawcze Kupującego oraz osób trzecich.
 4. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, wierzytelności wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą, a Kupującym na osoby trzecie.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWSK stałyby się z jakichkolwiek przyczyn nieważna lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWSK. W takim przypadku, jeśli jakiekolwiek z postanowień OWSK jest lub będzie nieważne, bądź bezskuteczne, nie narusza to obowiązywania pozostałych postanowień zawartych w OWSK. W miejsce nieważnego, bądź bezskutecznego postanowienia OWSK do praw i obowiązków Stron umowy znajdują zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Prawem właściwym dla stosunków prawnych między Sprzedawcą a Kupującym wynikającym z OWSK jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Niniejsze OWS zostały sporządzone w polskiej wersji językowej. W przypadku tłumaczenia jej przez Kupującego na inny język i rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, decydująca będzie wersja polska.
 8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami a dotyczących jej przedmiotu zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. SGP oraz Kupujący będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby SGP lub inny wybrany przez SGP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) dostępne są także w wersji papierowej w placówce firmy.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA FIRM

Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej ›
Akceptuję, nie pokazuj więcej