Znajdziesz nas na:
MENU

Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami

11 maja 2017, 10:17:16

a) RĘKOJMIA – przysługuje z mocy prawa.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego albo, jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne).

Rękojmią objęte są wady fizyczne, które powstały przed przejściem na kupującego niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy, a zatem z reguły decydujące znaczenie, w tym zakresie ma chwila wydania rzeczy kupującemu. Za wady powstałe po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, sprzedawca odpowiada wówczas, gdy wynikły one z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Wykazanie istnienia wad obciąża kupującego.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko, co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

Uprawnienia przysługujące kupującemu w związku z rękojmią:

  • odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawioną, chyba że wady są nieistotne.,
  • żądanie obniżenia ceny w stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad,
  • żądanie dostarczenia rzeczy wolnych od wad, roszczenie to ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku,
  • żądanie usunięcia wady rzeczy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawca jest wytwórcą tej rzeczy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy rzecz objęta jest zarazem gwarancją co do jakości, mogą być wykonywane przez kupującego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie następuje, mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

b) GWARANCJA – jest zależna od wydania przez sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego:

Udzielona kupującemu gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej polega na zobowiązaniu się gwaranta – sprzedawcy albo wytwórcy rzeczy – do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek, gdyby w oznaczonym terminie – w okresie gwarancji – ujawniły się wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Gwarancja odnosi się tylko do wad fizycznych. Jeżeli w umowie gwarancyjnej nie zastrzeżono inaczej, gwarant odpowiada tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej. Przesłanką odpowiedzialności gwarancyjnej stanowi ujawnienie się wady w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Kupujący może domagać się realizacji swych uprawnień także po upływie terminu gwarancji, ale musi udowodnić, że w okresie gwarancji wada się ujawniła.

Z tytułu gwarancji przysługują kupującemu w razie wątpliwości następujące uprawnienia:

  • żądnie usunięcia wad fizycznych
  • żądanie dostarczenia rzeczy wolnej od wad

O wyborze jednego z powyżej wskazanych uprawnień decyduje gwarant, a nie kupujący. Konieczne jest wskazanie, że obowiązki gwaranta mogą być inaczej określone w dokumencie gwarancyjnym.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej. ›
Zamknij