Znajdziesz nas na:
MENU

TADMAR Sp. z o.o. - obowiązek informacyjny

1. Jeżeli jesteś kandydatem do pracy

Administratorem danych osobowych jest Tadmar Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-315) przy ul. Torowej 2/4, e-mail: odo@tadmar.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000956167, legitymującą się numerem NIP: 7822907770, REGON: 521365497, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana sytuację.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na:
  - poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora,
  - w zw. z art. 22² Kodeksu pracy – polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  - polegający na dochodzeniu roszczeń;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji oraz w przypadku podania przez Panią/Pana danych wykraczających poza wymienione w pkt a). Zgoda może być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie danych pracodawcy z własnej inicjatywy.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. agencje: rekrutacyjne, pracy tymczasowej oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne,
 2. 3W Dystrybucja Budowlana S.A. wspierająca proces,
 3. podmioty zapewniające archiwizację i niszczenie dokumentów,
 4. podmiot dostarczający i obsługujący monitoring w zakładzie pracy,
 5. podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
 6. podmioty dostarczający zewnętrzny hosting,
 7. zewnętrzni dostawcy usług IT,
 8. zewnętrzne kancelarie prawne,
 9. podmiot zapewniający ochronę osób i mienia,
 10. kurierzy i poczta.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

2. If you are a job applicant

The Controller of your personal data is Tadmar sp. z o.o. with its registered office in Poznań (61-315) at ul. Torowa 2/4, e-mail address: odo@tadmar.pl, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Poznań - New Town and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS No.: 0000956167, holder of (tax identification number) NIP: 7822907770, (statistical number) REGON: 521365497

You have the right to access your data, correct the data, request that the data be deleted, as well as the right to limit data processing, data transfer, to file an objection to processing of your personal data.
Additionally, you have the right to file a complaint to a supervisory body if your data are processed unlawfully. In Poland such a supervisory body is the President of the Personal Data Protection Office.

The data will be processed in order to recruit for the position of the Controller . In the event of voluntary and optional consent, the data will also be processed for the purposes of future recruitment conducted by the Controller.

You will not be subject to a decision based exclusively on automatic processing, including profiling, and having a legal effect on you or significantly affecting you in a similar way.

Providing data in the scope specified in art. 22 (1) § 1 and 2 of the Polish Labour Code is a statutory obligation, and failure to do so will result in the inability to participate in recruitment. In the remaining scope, providing data is voluntary.

The legal basis for processing of your personal data is:

 1. Art. 6 sec. 1 lit. c of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) - hereinafter: GDPR in connection with art. 22(1) of the Polish Labour Code to the extent necessary to fulfil the Controller’s legal obligations;
 2. legitimate interest of the Controller - art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, consisting in:
  - searching for employees and conducting recruitment procedures aimed at employing an employee whose qualifications best meet the Controller's needs,
  - in connection with art. 22(1) of the Polish Labour Code - consisting in ensuring the safety of candidates participating in the recruitment or protection of property or control of production or keeping secret information, the disclosure of which could expose the employer to damage,
  - consisting in pursuing claims;
 3. Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR - if you consent to the processing of data for the purposes of future recruitment and if you provide data beyond those listed in point a). Consent may be expressed by submitting a statement or providing the data to the employer on its own initiative.

To the extent that data is processed on the basis of consent, you have the right to withdraw your consent at any time. However, this will not affect the lawfulness of data processing that was carried out before its withdrawal.

Recipients of the personal data could include:

 1. recruitment agencies, temporary work agencies and entities running recruitment portals,
 2. 3W Dystrybucja Budowlana joint stock company supporting the process,
 3. entities providing archiving and destruction of documents,
 4. entity providing and servicing monitoring in the workplace,
 5. entities that are suppliers of ICT solutions,
 6. entities providing external hosting,
 7. external IT service providers,
 8. external law firms,
 9. the entity ensuring the protection of persons and property,
 10. providers of postal and courier services

Personal data will be processed until the end of the recruitment process. In the event of separate consent to the processing of data for the purposes of future recruitment, the data will be processed until the end of these recruitments or until the consent to data processing is withdrawn, but not longer than for a period of 12 months.

You have two types of the right to object to your personal data processing; if the Controller processes the Customer’s personal data:

 1. For the purposes of direct marketing, the Customer can file an objection in every case,
 2. On the basis of its other legitimate interest, the Customer can file an objection for reasons associated with their particular situation.
Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej. ›
Zamknij